Press release about our story

UncategorizedNo Comments

You Are Here:Press release about our story

 

We recently gave a press release, talking about what DOvelopers means for us and how we see the current context in the industry. We are happy to share about the why what and how we approach learning in development teams. 
There is a lot of energy, listening and empathy moments in our way of working. And that can be seen only in the live interactions as the writing it would have taken a lot of pages :).

You can check how the press release (in ro) was covered on start-up.ro and businesscover.ro
For the original version in ro and english, please check below our statements.

DOvelopers, start-up-ul care personalizează experiența de învățare agile pentru companiile de IT

București, 10 octombrie 2017. Tehnologia evoluează într-un ritm alert și acest lucru impune o abordare agilă asupra dezvoltării software. DOvelopers s-a lansat cu rolul de a sprijini acele companii care devin digitale, care depind de abilitatea de a se folosi de inteligența și creativitatea oamenilor din industria IT, pentru a rămâne competitivi într-un mediu extrem de dinamic.

DOvelopers vine în întâmpinarea companiilor de IT cu programe personalizate de învățare și coaching, care să contribuie la dezvoltarea unui mediu productiv de lucru, bazat pe colaborare, agilitate și îmbunătățire continuă. Concret, în cadrul unei serii de workshop-uri, se abordează teme precum procesul de lucru, planificare, reorganizarea echipei și îmbunatățirea fluxurilor de comunicare față în față ori folosind tehnologii moderne.

Strategia DOvelopers presupune integrarea organică în echipă, înțelegerea ecosistemului de lucru, clarificarea nevoilor de echipă și de business. Concluziile perioadei de integrare și analiză se discută cu toți actorii implicați, implementându-se un model participativ de schimbare, prin care învățarea este integrată în activitățile zilnice.

„Observăm o nouă dinamică în industria IT, care presupune trecerea de la managementul de proiect și alocare de resurse la managementul de produs. Clienții își doresc mai mult impact în business de la echipele cu care lucrează. Trecem de la rolul de executant la cel de partener pentru clienții interni și externi. Fiecare persoană are anumite calități tehnice valoroase, cum ar fi metodologia de lucru, înțelegerea mediului de afaceri și abilitatea de a fi inovatoare, pe care le fructifică prin colaborare. Noi credem că o echipă are succes, atunci când misiunea și obiectivele unui proiect sunt transparente și blocajele în comunicare sunt îndepărtate”, a declarat Eduard Budacu, fondator DOvelopers și Agile Coach.

Companiile care investesc în training se așteaptă să vadă schimbări în organizație, există riscul să nu aibă efectul dorit, pentru că angajații își reiau vechile obiceiuri de lucru imediat ce ies din spațiul de învățare. În acest context, DOvelopers propune un model ce integrează învățarea în procesul de dezvoltare software. Pentru că se axează pe programe de durată și implicare directă în proiect, impactul în modul de lucru devine vizibil și investiția are un efect direct în performanța organizației.

„Ne dorim să dezvoltăm compania pe modelul unei comunități în care să atragem experți din industrie, alături de care să implementăm programe de consultanță, mentorat și coaching. Deja suntem activi în grupurile din București, participăm la conferințe și la evenimente de networking, unde ne dorim să cunoaștem oameni pasionați care fac lucrurile să se întâmple. Practic, îi ajutăm să își definească aria de expertiza și sa găsească metode prin care să monetizeze cunoștintele dobândite” a concluzionat Cristina Pană, co-fondator DOvelopers.

Despre DOvelopers

DOvelopers ajută companiile de IT să producă schimbări pozitive în modul de lucru pentru a obține performanță ridicată.  Echipa este formată din Eduard Budacu, Fondator & Agile Coach și Cristina Pană, Co-Fondator & Learning Facilitator. Cu un portofoliu printre care se regăsesc clienți precum 2Performant, AdoreMe, Best Value Duty Free, Code Factory Group și Digital Krikits, În prezent compania acoperă trei mari categorii de servicii: programe de învățare, coaching și inovare de proces pentru companii de IT.

DOvelopers, the start-up that personalizes the agile learning experience for IT companies

Bucharest, October 10, 2017. Technology is evolving at an alert pace, and this requires an agile approach to software development. Dovelopers has launched to support those companies that become digital, which depend on the ability to use the intelligence and creativity of people in the IT industry to stay competitive in an extremely dynamic environment.

DOvelopers supports IT companies with personalized learning and coaching programs to help develop a productive working environment based on collaboration, agility, and continuous improvement. Specifically, in a series of workshops, topics such as working, planning, team reorganization, and improvement of face to face communication flows, or using modern technologies, are addressed.

DOvelopers's strategy involves organic team integration, understanding the work ecosystem, clarifying team and business needs. The conclusions of the integration and analysis period are discussed with all actors involved, implementing a participatory model of change, through which learning is integrated into daily activities.

"We see a new dynamic in the IT industry, which involves moving from project management and resource allocation to product management. Customers want more business impact from the teams they work with. We move from the role of a contractor to partner for internal and external customers. Every person has some valuable technical qualities, such as working methodology, understanding the business environment, and the ability to be innovative, which they capitalize on through collaboration. We believe that a team is successful when the mission and goals of a project are transparent and communication bottlenecks are removed, "said Eduard Budacu, founder of DOvelopers and Agile Coach.

Companies investing in training expect to see changes in the organization, but there is a risk of not having the desired effect because employees are resuming their old work habits as soon as they come out of the learning space. In this context, DOvelopers propose a model that integrates learning into the software development process. Because it focuses on long-term programs and direct involvement in the project, the impact on work is becoming visible and the investment has a direct effect on the performance of the organization.

"We want to develop the company on the model of a community in which to attract industry experts, along with whom we will implement consultancy, mentoring and coaching programs. We are already active in groups in Bucharest, we participate in conferences and networking events, where we want to know passionate people who make things happen. Practically, we help them define their area of expertise and find ways to monetize acquired knowledge, "concludes Cristina Pană, co-founder of the DOvelopers.

About DOvelopers

DOvelopers help IT companies make positive workflow changes to achieve high performance. The team consists of Eduard Budacu, Founder & Agile Coach and Cristina Pană, Co-Founder & Learning Facilitator. With a portfolio of clients such as 2Performant, AdoreMe, Best Value Duty Free, Code Factory Group and Digital Krikits, the company now covers three major categories of services: learning, coaching and process innovation for IT companies.

Leave a Reply

Top
Cookie Settings
%d bloggers like this: