Astazi, in industria IT, disponibilitatea te face mai valoros decat un angajat

Published by Eduard Budacu on

Astăzi, în industria IT, disponibilitatea te face mai valoros decât un angajat
(Please scroll so you can reach the the English version of the article)

Ce se întâmplă în momentul de față pe piața forței de muncă din România și în particular în industria IT reprezintă o criză semnificativă de personal.

Cererea este mult mai mare decât oferta, ceea ce impune presiune pentru angajatori să crească salariile, să găsească metode noi de compensare cu beneficii, să își diversifice strategia de recrutare și să își definească un brand atractiv pentru angajați.

De cealaltă parte, în rândul angajaților bombardați cu oferte observ că situația determină o anumită relaxare. Efectul se vede într-o scădere a calității, lipsa de motivație în proiecte și schimbări constante de joburi pentru a obține bani în plus la salariu.

Cât timp actorii continuă să joace acest joc, opinia mea e că industria se va bloca la un anumit nivel de productivitate.

Performanța sectorului este sensibilă la schimbările rapide de tehnologii și cum suntem în fața unui nou val de tehnologii există riscul să trecem pe o pantă descendentă dacă nu ne adaptăm.

De câțiva ani buni sectorul de bucură de creștere atât în numărul de angajați, cât și în venituri. Calitatea livrată se reflectă inclusiv în creșteri de productivitate. Urmăresc în fiecare an bilanțul unor companii ce externalizează servicii de dezvoltare. Rezultatele în termeni de productivitate le regăsiți în graficul de mai jos.

Studiile ANIS pe care le urmăresc și alte analize realizate de diverse instituții din România sau din afară oferă perspective importante de creștere. Industria a ajuns la un nivel bun și trece printr-o perioadă de maturizare. După cum evoluează cererea la nivel global avansul va continua. Așa că mă întorc la afirmația din titlu cum că disponibilitate te face mai valoros decât un angajat.

Este o mare nevoie de oameni care să depăşească statutul de executant și să se concentreze pe a adăuga valoare mai mare în industrie.

Tot mai multe companii intră în acest proces de transformare digitală așa că este nevoie de oameni care să acționeze, să inițieze proiecte și cel mai important să aibă capacitatea de a le duce până la capăt alături de cei cu care colaborează.

Fiecare are posibilitatea de a transforma această oportunitate în ceva care să fie aproape de valorile și abilitățile sale. Fie că este vorba de antreprenoriat sau de un nou rol în echipa din care faci parte, singurul risc pe care ți-l asumi este o experiență din care cu siguranță vei avea de învățat. Industria îți oferă o plasă imensă de siguranță.

Disponibilitatea înseamnă să găsești curajul de a părăsi jobul sigur de la 9 la 5 și să găsești noi modalități de a-ți folosi cunoștințele în scopuri care aduc mai multă valoare.

M-am gândit să pun aceste idei în scris după ce le-am discutat cu mai mulți apropiați. Sper să se adauge la cele transmise deja, să se împrăștie și să contribuie câtuși de puțin la dezvoltarea unui sector din care sunt bucuros că fac parte.

Availability makes you more valuable today in the IT industry than an employee

What is happening at the moment on the labor market in Romania and in particular in the IT industry represents a significant staff crisis.

Demand is much higher than supply, which puts pressure on employers to raise wages, find new compensation benefits, diversify their recruitment strategy, and define an attractive brand for employees.

On the other hand, among the employees bombarded with offers, I notice that the situation determines a certain relaxation. The effect is a decline in quality, lack of motivation in projects, and constant job shifts to get extra money for salary.

As long as the actors continue to play this game, my opinion is that the industry will shut down to a certain level of productivity.

Industry performance is sensitive to rapid technology changes and as we face a new wave of technology, there is a risk of going down a slope if we do not adapt.

For several years, the sector has enjoyed growth in both the number of employees and in revenue. The delivered quality is also reflected in productivity gains. Every year I monitor the balance of companies outsourcing development services. The results in terms of productivity can be found in the graph below.

The ANIS surveys and other analyzes carried out by various institutions in Romania or abroad provide important growth prospects. The industry has reached a good level and is going through a maturing period. As global demand evolves, the advance will continue. So I go back to the statement in the title that availability makes you more valuable than an employee.

There is a great need for people to overcome the status of worker and to focus on adding more value to the industry.

More and more companies are entering this process of digital transformation, so people need to act, initiate projects and, most importantly, have the capacity to carry them along with those they work with.

Everyone has the occasion to turn this opportunity into something close to its values and abilities. Whether it’s entrepreneurship or a new role in the team you are part of, the only risk that you take is an experience you will surely have to learn. The industry provides you with a tremendous safety net.

Availability means finding the courage to leave the safe job from 9 to 5 and find new ways to use your knowledge for purposes that bring more value.

I thought to have these ideas in writing after I talked about it with close people. I hope to add to what has already been transmitted, to be shared and to contribute at least to the development of a sector that I am happy to be part of.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cookie Settings